Veiligheid en gezondheid

Als basis voor veiligheid en gezondheid in ons kindercentrum richten we ons op het veiligheidsbeleid zoals de GGD dit beschrijft voor de kinderopvang.

Dit betekent jaarlijks een inventarisatie op alle groepen om de veiligheid van meubilair, inrichting en gedrag te beoordelen, waarna op verbetermogelijkheden een plan van aanpak wordt gemaakt.

Voeding

Wat het voedingsbeleid betreft dit wordt jaarlijks door genomen en op de eerst volgende personeelsvergadering besproken en indien nodig aangepast. Ook wordt er kritisch gekeken naar inkoop, gebruik en opslag van verse levensmiddelen. Er zijn richtlijnen hoe om te gaan met bewaren en bereiden van levensmiddelen. De hygiëne richtlijnen worden jaarlijks besproken met het team en de OC en waar nodig aangepast aan nieuwe inzichten.

Ziekte

Ouders worden geïnformeerd bij ziekte van hun kind of een besmettelijke ziekte van een ander kind op de groep, deze informatie wordt voor iede3re ouder zichtbaar opgehangen op de groep waar het kind verblijft en op de whiteboards op de groep.

Jaarlijks worden een aantal medewerkers bijgeschoold als EHBO’er of Bedrijfshulpverlener en er is een samenwerkingsafspraak met een huisarts die dicht bij het kindercentrum is gevestigd.

Brandveiligheid

Beide kindercentra zijn voorzien van een moderne brandmeldinstallatie en er wordt jaarlijks op iedere locatie een ontruimingsoefening gedaan. De installatie wordt maandelijks gecontroleerd om aan de certificeringseisen te voldoen en verzekerd te zijn van een goed functionerend systeem. Een van de Bedrijfshulpverleners is getraind als brandmeester.

Meldcode kindermishandeling

Intern is een aandachtsfunctionaris benoemd die medewerkers ondersteunt wanneer zij signalen zien bij een kind die doen denken aan mishandeling of misbruik. De aandachtsfunctionaris is verantwoordelijk voor het werken volgens de meldcode. Sinds april 2012 is er ook sprake van een externe vertrouwenspersoon, waar het personeel terecht kan met vermoedens van of niet gehoorde signalen!

Vanaf september 2013 zijn we overgegaan op de meldcode opgesteld door de branche organisatie. In deze meldcode zijn stappenplannen uitgewerkt voor vermoeden van kindermishandeling en/of seksueel misbruik, seksuele intimidatie/ misbruik door medewerkers en grensoverschrijdend gedrag bij kinderen onderling. Aan de meldcode is ook een sociale kaart en een signalen lijst toegevoegd. In najaar 2013 zijn de medewerkers hierover geïnformeerd, in voorjaar 2014 wordt een training over het werken met de meldcode verzorgd.

Intrinsieke veiligheid

Buiten prima opgeleid en zelfontwikkelend personeel van onbesproken gedrag(continue VOG screening) hebben we een sterke nadruk op sociale controle, persoonlijke aanspreekbaarheid en goede onderlinge verstandhoudingen van onze medewerkers. We streven naar veiligheid, ook als de procedures falen of de realiteit ze inhaalt. De organisatie dient zelfreinigend te zijn.

Omgaan met het 4 ogen principe en de betekenis hiervan voor AylaGaya.

AylaGaya heeft al in het ontwerp en inrichting van de panden meegenomen dat de groepen visueel transparant zijn, er is veel glas naar buiten en tussen de groepen, zodat de groepen overzichtelijk en de kinderen makkelijk te volgen zijn. Groepen werken ook zij aan zij, wat betekent dat zij naast elkaar werken, meestal gescheiden door een glazen wand en of een tussenruimte, eveneens voorzien van glazen wanden, waar de kinderen slapen of een atelier ruimte hebben.

Gaande de groei van het bedrijf, maar ook in de laatste jaren waarin de bezetting vooral op het kinderdagverblijf veranderd is, zijn de groepen anders ingedeeld, maar steeds rekening houdend met de mogelijkheid dat groepen voor zover mogelijk samenwerken. Ook op de BSO groepen houden we hier rekening mee.

Het vier ogen principe houdt voor ons in dat er een tweede persoon aanwezig is of mee kan kijken. Dit gebeurt tijdens het slapen van de peuters, er is leiding aanwezig tot de kinderen slapen, naar de slaapruimte is een glazen wand, die deels wordt verduisterd, maar waardoor wel zicht is op de kinderen en leiding, als de kinderen slapen worden de rolgordijnen geopend zodat er zicht is op de kinderen.

Om te voorkomen dat de leiding alleen staat en/of er niemand mee kan kijken, gaan we het begin en eind van de dag, wanneer de bezetting het minst is, anders indelen. Omdat met name de jongste KDV groepen een nogal wisselende bezetting hebben over de week, zullen we hier met de roostering rekening mee houden. De groep Merlijn heeft vier dagen per week een vroege tweede dienst( werkervaringsplek) of een stagiaire. Daarnaast start Merlijn samen met Gawain, en hebben zij van 7.30 tot 8.30 de tussendeur open. Vanaf 8.30gaan zij naar de eigen groep, maar blijft er zicht op de buurgroep via de glazen wand. Op de dagen dat Merlijn en Gawain met een tussendienst draaien, wat betekent dat zij van 7.30u- tot 8.30 alleen staan, loopt het MT regelmatig binnen bij de groep of is aanwezig in het kantoortje in de tussenruimte. Voor Persival en Isolde geldt hetzelfde principe.

Het kan gebeuren dat een leidster vanwege het kindaantal die dag alleen draait, dit gebeurt altijd in een ruimte waarin zij/hij zichtbaar is voor de buur groep. Dit geldt ook tijdens de pauzes, collega’s zijn altijd te zien vanuit de buurgroep.

Bij uitstapjes met de kinderen gaan collega’s met z'n tweeën, of zij zijn bij een activiteit waar een tweede volwassene is.